Informujemy, iż zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z chwilą przesłania przez państwa formularza kontaktowego oraz z chwilą doręczenia wiadomości email z Państwa inicjatywy, stajemy się administratorem Państwa danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji związanej z niniejszą wiadomością. W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy pod poniższy link - administrator danych. Przesłanie wiadomości zawierających Państwa dane osobowe stanowi o zgodzie na przetwarzanie ich do tych celów, jednakże mają Państwo prawo do wglądu w Państwa dane, poprawienia ich i żądania usunięcia. Podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jego art. 6 ust. 1 lit. a, b, d; dane podane w formularzu mogą być przekazywane do państw trzecich. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie niniejszej zgody, jeżeli nie dojdzie do rozpoczęcia współpracy, dane będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do wykonania usług i czynności związanych z wiadomością oraz przez okres po ustaniu wykonywania usług, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń obu stron umowy wynikających z łączących je stosunków cywilnoprawnych. Ponadto administrator informuje, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawę o ochronie danych osobowych.